Header billede

FlexNyt - Uge 2, 2022

Mark


Virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord

I Danmark har politikerne besluttet, at der skal ske en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Derfor er der udpeget områder med fokus på at mindske risikoen for forurening af grundvandet. Disse områder kaldes indsatsområder.

Derudover er det blevet politisk besluttet, at der skal udpeges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), for at nedbringe risikoen for forurening af vores grundvand omkring vandforsyningsboringerne.

Det har betydning for alle de erhverv, der ejer jord i de udpegede områder.

Der er udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De omfatter ca. 20.300 ha. Heraf udgør landbrugsarealer ca. 9.500 ha, som er ejet af ca. 6.200 lodsejere. Cirka 83 % af lodsejerne ejer mindre end 2 ha i et BNBO, omkring 15 % af lodsejerne ejer mellem 2 - 10 ha, og de resterende 2 % af lodsejerne ejer mere end 10 ha i et BNBO.

Første udgave af ”virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord”, som netop er blevet udgivet og klar til at blive taget i brug af landmænd og konsulenter, kan ses her.

Til toppen

Info


Handicapordninger og tilskudsmuligheder

Såfremt man som selvstændig er syg, har nedsat arbejdsevne, kronisk sygdom, funktionsnedsættelse, eller et handicap, er det muligt at få hjælp til via det offentlige. Det kan f.eks. være sygedagpenge, ressourceforløb, fleksløntilskud eller personlig assistance. Dette gælder også for lønmodtagere – både i de tilfælde, hvor en medarbejder med nedsat arbejdsevne vender tilbage til arbejdspladsen, og hvor arbejdsgiver har ansat en ny medarbejder med nedsat arbejdsevne. 

For både selvstændige og lønmodtagere gælder det, at der kan søges hjælp, uanset om den nedsatte arbejdsevne skyldes en arbejdsulykke eller andre forhold. Derudover er der mulighed for at få bevilget tekniske hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger til både medarbejdere og selvstændigt erhvervsdrivende med handicap, hvis det er en nødvendig forudsætning for, at vedkommende kan udføre arbejdsopgaverne.

Læs mere om ordningerne her

Til toppen

COVID-19: Krav om test ved indrejse i Danmark

Fra den 27. december 2021 blev der indført krav om test for COVID-19 ved indrejse i Danmark. Testkravet ved indrejse gælder foreløbigt frem til den 17. januar 2022. Kravet gælder også for færdigvaccinerede personer, men ikke for tidligere smittede. Desuden er en række grupper ud over tidligere smittede undtaget fra testkravet, herunder indrejsende med henblik på godstransport.

Testen kan være en hurtigtest, som højst må være taget 48 timer før indrejse i Danmark, eller en PCR-test, som højst må være taget 72 timer før indrejse. Medarbejdere, som har bopæl i Danmark, har dog mulighed for at indrejse i landet uden fremvisning af test, men skal lade sig teste inden for 24 timer efter indrejse.

Kravet om test forud for indrejse er ikke en indrejsebetingelse, men manglende over­holdelse kan straffes med bøde på 3.500 kr. i førstegangstilfælde.

Krav om isolation efter indrejse afhænger af, hvilket land medarbejderen er indrejst fra. Er medarbejderen indrejst fra et såkaldt højrisikoland, skal vedkommende gå i isolation efter indrejse, medmindre vedkommende er færdigvaccineret eller tidligere er smittet. Isolationen skal vare i 10 dage, men kan afbrydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet.

Læs mere her

Til toppen

Fjerkræ


Fugleinfluenza

For anden gang i år er en stor kalkunbesætning ramt af smitsom fugleinfluenza. Knap hundrede kalkuner i en kalkunfarm med 60.000 kalkuner ved Ruds Vedby nær Sorø er de seneste dage døde efter smitte med fugleinfluenza. Fuglene er døde af den dødelige og meget smitsomme H5N1. Derfor skal hele besætningen nu aflives.

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller over­dækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre. Fødevare­styrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikke­vand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx være høj dødelighed og luft­vejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.

Se om du bor i nærheden af en restriktionszone her.

Til toppen

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser

Oversigten nedenfor viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær. Seneste 5 ændringer er: Avaunt, Steward, Comet Pro, TopGun Finalsan Koncentrat, Reglone og Afinto.

Se liste over nye og ændrede godkendelser i 2021 her – og gennemgå dit kemikalierum.

Til toppen

Økonomi


Støtte til unge, nyetablerede landbrugere fortsætter i ny form efter 2023

Hvis du i dag søger støtte som ung, nyetableret landbruger, skal du være opmærksom på, at ordningen ændrer sig i fremtiden. Fra 2023 kan unge, nyetablerede landbrugere nemlig få tilsagn om et etableringstilskud, i stedet for som i dag at få støtten udbetalt som tillæg til grundbetalingen. Læs her, hvad forskellen betyder for dig.

Til toppen

Dette skal du være opmærksom på, når betalingsrettigheder afskaffes fra 2023

Som en del af den nye Landbrugsaftale, der blev vedtaget 4. oktober i år, bliver betalingsrettigheder afskaffet fra 2023. Her kan du læse, hvad det betyder for dig.

  • Fra 2023 bliver grundbetalingsstøttesatsen (kr./ha) ens for alle ansøgere, da satsen ikke længere vil være baseret på værdien af den enkelte ansøgers betalingsrettigheder
  • Fra ændringsfristen 17. maj 2022 kan du ikke længere overdrage betalingsrettigheder i Tast selv. Det skyldes, at overdragelser efter ændringsfristen først får betydning i 2023, hvor rettighederne er blevet afskaffet.
  • De betalingsrettigheder, du råder over efter ændringsfristen 17. maj 2022, vil automatisk ophøre pr. 31. december 2022. Du skal derfor ikke gøre noget.
Til toppen

Du kan søge om tilskud til Miljø- og klimateknologi 2022 fra maj 2022

Ansøgningsrundens pulje er på hele 244 mio. kr. i 2022. Runden åbner medio maj og løber frem til august 2022.

Miljø- og klimateknologi, tidligere blot kaldet miljøteknologi, henvender sig i 2022 til følgende seks sektorer:

  • svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl, kartoffelavl og gartnerier.

Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række enkeltstående teknologier, som har en dokumenteret effekt.

Læs mere her.

Til toppen

Arrangementer


SAGRO Arrangementer

Tjek de kommende arrangementer her

Til toppen
Download pdf