Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 9, 26. april 2017

Mark


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

I skrivende stund, 25. april, har vi snevejr udenfor vinduerne her i Holstebro. Det er ret usædvanligt og ikke noget der tyder på, at klimaforandringerne har slået igennem her endnu.

Ugen efter Påske bød på lidt mindre regn og det lykkedes at få mere af vårsæden i jorden, men der mangler stadig mange marker endnu. Det ser ud til at næste uge (18) bliver bedre, med højere dag- og nattemperaturer. Det er der også ved at være behov for, idet der er en del sprøjteopgaver, som trænger sig på.

Vinterbyg

Vinterbyggen er nu i stadie 33-37 og vi finder fortsat meget bygrust i markerne, også meldug finder vi en del af. Ved først kommende lejlighed bør der udføres en svampesprøjtning med et egnet middel, f.eks 0,3 l Orius. Tilsæt evt. mangan, hvis der er mangelsymptomer.

Er der behov for vækstregulering, er det vigtig, at det først sker når temperaturerne igen er kommet op på 12-15 gr. C. og ingen nattefrost. (Link til vækstreguleringsstrategi)

Vinterrug

Rugen er i stadie 32- 33, enkelte marker er i stadie 37. Vi finder lidt meldug og skoldplet, men rugen betaler sjældent for den store indsats mod svampe og vi anbefaler at være afventende med at behandle på nuværende tidspunkt.

Også rugen kan have behov for vækstregulering og som for vinterbyggen er det vigtig at afvente de rette temperatur forhold.

Vinterhvede

Hveden er nu i stadie 31-32 og vi finder enkelte marker med meldug, især på marker der er velforsynet med kvælstof. Er der meget meldug bør det bekæmpes med f.eks. 0,15 l Tallius.

Er græsukrudtet bekæmpet vil det være en god idé, at afvente bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, idet vi forventer at der endnu kan fremspire nyt ukrudt. Vær opmærksom på om der er resistent fuglegræs der skal bekæmpes, her vil løsningen være 0,25 – 0,3 l Pixxaro.

Vækstregulering i hvede bør også afvente højere temperaturer og husk kun at vækstregulere hvor der ellers vil være risiko for lejesæd.

Vinterraps

Rapsen er nu mange steder ved at være i begyndende blomst. Det er dermed ikke længere lovligt at bekæmpe kamille med Matrigon af hensyn til bierne. I stedet kan det overvejes at sprøjte med Glyphosat før høst, hvis kamillerne er et problem. Der er ikke mange skadedyr i rapsen grundet det kolde vejr og vi forventer ikke at der bliver behov for bekæmpelse af glimmerbøsser i år. Der kan dog sagtens kommer både skulpesnudebiller og galmyg senere.

Vi finder kun enkelte marker med Lys Bladplet – se afsnit om svampestrategi i vinterraps.

Vårsæd

De tidligst såede marker er nu ved at have 1-2 blade, men der er ingen grund til at starte bekæmpelse af ukrudt, da der endnu kan nå at fremspire meget.

 

Til toppen

Svampebekæmpelse i vinterraps

Af planterådgiver Henning Frostholm

Kilde Seges.

Svampebekæmpelse i raps drejer sig først og fremmest om at bekæmpe knoldbægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel. I nogle marker kan der samtidig være mere udbredte angreb af lys bladplet. Hvis dette er tilfældet, vælges løsninger, som yderligere har effekt mod lys bladplet.

Det er stadig svært at bestemme behovet for en svampebekæmpelse, så det skal fortsat betragtes som en forsikringssprøjtning. I 85 landsforsøg, hvor der har været anvendt 0,35 l Amistar + 0,45 l Orius i perioden 2005 til 2016, har der i ca 75 % af forsøgene været et lille overskud for at sprøjte.

Som supplement til forsikringen, vil hyppig rapsdyrkning, fugtige forhold omkring blomstring og en lang blomstring fremme angreb af knoldbæger svamp og dermed behovet for bekæmpelse  

Skulpesvamp og gråskimmel er ikke afhængige af sædskiftet og blomstringens varighed.

Sprøjtetidspunkt

Ved svampebekæmpelse omkring blomstring opnås der effekt mod knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel og for nogle af midlerne også mod lys bladplet. Ved angreb af lys bladplet er det ofte nødvendigt at bekæmpe tidligere i foråret, men ved vedvarende angreb ønskes også effekt under blomstring.

Det bedste bekæmpelsestidspunkt mod knoldbægersvamp er oftest i vækststadium 65. På dette tidspunkt ser marken ret gul ud på afstand. Kigger man på planterne, er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddene åbne. Se billede 1 nedenfor.

I vækststadium 65 fås samtidig god effekt mod nye angreb af gråskimmel og en god sideeffekt mod skulpesvamp. Det bedste tidspunkt at bekæmpe skulpesvamp er egentlig ved afblomstring, men her er effekten mod de øvrige svampesygdomme ringere. Bekæmpelse i vækststadium 65 er derfor et godt ”kompromis”.

1 eller 2 behandlinger?

De senere år har det været diskuteret, om det ved svampesprøjtning under blomstring i raps er en fordel at udføre to behandlinger. Effekten af en svampesprøjtning holder kun ca. 2 uger. Smitte med knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, og der ligger kronblade på løvbladene i ca. 4 uger. For at få lang nok virkningstid kan der derfor være behov for 2 sprøjtninger, hvis man ikke ved, hvornår under blomstring, at smitten sker.

Der er de senere år udført landsforsøg med to behandlinger under blomstring contra en enkelt behandling i vækststadium 65. Kun i meget få forsøg med et meget højt smittetryk af knoldbægersvamp er der opnået et højere nettomerudbytte ved at udføre to behandlinger under blomstring. Der har i disse forsøg ikke været forskel på følgende to strategier: behandling ved begyndende blomstring og igen ca. 2 uger senere hhv. behandling i fuld blomstring og igen ca. 2 uger senere.

Løsningsforslag

Vi anbefaler én enkelt sprøjtning udført i stadie 65
                           

Tabel 1. Løsningsforslag til bekæmpelse af svampe i vinterraps ved fuld blomstring.

Vær opmærksom på Triazolreglerne, hvor der i raps er begrænsninger på brugen af midler med tebuconazol. (Orius, Folicur Xpert og Prosaro) Husk også at medregne evt. brug af midler med tebuconazol i efteråret og husk at efterårsanvendelse tæller hårdere end forårsanvendelse.

Sprøjteteknik

Ved svampesprøjtning er det vigtigt at få en god dækning af hele planten, hvilket med konventionel sprøjteteknik betyder langsom kørsel og ca. 250 l vand pr. ha. Ved sprøjtning ønskes der både effekt på kronblade, som endnu ikke er faldet af, og effekt på løvbladene. Anvend f.eks. 250 l med en 03 lavdrift- eller refleksdyse, 3,5 atm. og 6,3 km/t eller anvend 220 l vand med en 025 lavdrift- eller refleksdyse, 3,5 atm. og 6,0 km/t.

Til toppen

Andet


Har du erfaring med pakning af jord

SAGRO er en del af et projekt under GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvor der er fokus på den pakning, der sker af jorden, når der køres med store maskiner.

Vi sætter i SAGRO planteavl fokus på maskiner, jord og samspil mellem disse. Derfor søger vi landmænd, der vil være med i en erfa-gruppe, hvor vi skal snakke maskiner, tjenlighed, trafik i marken, samt genere strategi for markdriften fremadrettet.

Erfa-gruppen er en del af en rådgivningspakke, der hovedsageligt henvender sig til større landbrug, som anvender store, tunge maskiner.

Som et tillæg har du mulighed for at tilkøbe en pakke, med det formål at udregne din maskinøkonomi for 2016, baseret på tal direkte fra dit regnskab.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at ringe til Martin Holm Thomsen på tlf 25579899, og få en mere detaljeret snak omkring indhold af pakken.

Til toppen

Arrangement


Kom godt i gang med tildelingskort

Har du interesse i omfordeling af gødning og plantebeskyttelsesmidler, og synes du det er spændende at se, vurdere og arbejde med biomassekort, så har SAGRO noget til dig.

I samarbejde med SEGES udbyder SAGRO et kursus om gradueret tildeling, hvor et af formålene er, at der skal tages hensyn til forskellighederne i dine marker. Kurset er praktisk orienteret, og de 2 specialister fra SEGES, godt flankeret med folk fra SAGRO, vil hjælpe dig med at komme i gang med gradueret tildeling af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Du vil få mulighed for at lave dine egne tildelingskort.

Fredag den 5. maj 2017 kl. 8.00-12.00 
SAGRO, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Program

  • Morgenbrød, velkomst og præsentation af dagens program
  • Fra satellitterne til min egen mark, med CropSAT
  • Anvendelse af CropSAT til graduering af gødning
  • Anvendelse af CropSAT til vækstregulering og andre planværnsmidler
  • Pause
  • Lav dine egne tildelingskort
  • Opsamling og afrunding på kurset
  • Tak for i dag og frokost kl. 12

Forberedelse

Inden kurset kan du besøge hjemmesiden CropSAT.dk, hvor du kan finde dine egne marker og prøve at lave tildelingskort.


Medbring

På kurset skal du medbringe din egen bærbare PC. Er dette ikke muligt, kan du arbejde sammen med en anden kursist i øvelserne.


Tilmelding

Seneste tilmelding er onsdag den 3. maj på 8080 2040, eller klik her for at komme til online tilmeldingen

Til toppen
Download pdf