Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 5, 16. marts 2017

Mark


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

Endelig en uge uden de helt store nedbørsmængder – kun 5-8 mm i vores område. Jordtemperaturen er steget et par grader til nu ca. 5°C. Foråret er på vej, og nu kan der så småt startes med gødskning af vintersæden, men husk behovet for startgødning er mindre i år end normalt. Kvælstofprognosen er nu også blevet offentlig gjort og viser, at behovet for kvælstof er mindre på finsand og lerjord i forhold til et gennemsnitsår. Se afsnit om kvælstofprognosen.

 

Vintersæd

Med de stigende temperaturer begynder ukrudtet også at røre på sig i vintersæden, og det er nu aktuelt at bekæmpe græsukrudt, der hvor efterårsbekæmpelsen ikke har været tilstrækkelig.  

Der ses også, især på sandjorden, begyndende angreb af meldug. Det er dog endnu for tidlig at starte en bekæmpelse.

 

Vinterraps

Også rapsen er kommet i gang og mange steder nærmer den sig stadie 50 (første blomsterknob er synlige), og det er nu sidste chance for at bekæmpe kamille og burresnerre med Galera. 

Får vi yderlig temperaturstigninger, kan de første glimmerbøsser snart ses i markerne, så hold godt øje med rapsen, især langs læhegn. Skadetærsklen blev dog sidste år sat noget op, så der nu i det tidlige knopstadie (30-50) skal være mindst 8 glimmerbøsser pr. plante, før det udløser en bekæmpelse.

Der har den seneste uges tid været en del snak om svampesygdommen ”lys bladplet” i vinterraps. Det er en svamp, der i England og Skotland er den mest betydende, og der optræder de fleste år meget udbredte og kraftige angreb. Den er dog endnu ikke så udbredt i Danmark, men sidste år sås der flere steder angreb af lys bladplet, og der siges at være en vis sammenhæng mellem angreb det ene år og det følgende år. Desuden fremmes angreb af milde og nedbørsrige vintre. Det vil derfor være en god idé at få tjekket marken for lys bladplet.

Da der i de fleste marker er mange svidninger og bladpletter, som ikke skyldes svampesygdomme, er det nødvendigt at undersøge markerne grundigt. Pletterne forårsaget af lys bladplet er i starten små og viser sig som mørkere områder på bladpladen. Ved nærmere eftersyn kan de små hvide sporeansamlinger eller ”mini snebolde” ses omkring de mørke eller sorte pletter. Læg bladene i en plastpose ved stuetemperatur i 2-3 dage for at få de små hvide ”snebolde” frem, hvis de ikke allerede er synlige. Bekæmpelse har bedst effekt ved svage angreb, og anbefales fra omkring 5 % angrebne planter. Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Folicur EW eller 0,4- 0,5 l Folicur Expert evt. 0,4 – 0,5 l Prosaro.

 

Billede 1 Tidlige symptomer på angreb af lys bladplet fotograferet 11. marts 2007. Der ses en mørkfarvning af bladet.
De små hvide sporesamlinger var her tydlige i marken. Foto: SEGES

Til toppen

Kvælstofprognosen 2017

Af planterådgiver Thomas Harbo

Årets kvælstofprognose er lige kommet. Oven på den ret nedbørsfattige vinter viser den ikke overraskende et større indhold af N-min i jorden og dermed et mindre kvælstofbehov. Kvælstofprognosen gælder for alle vårsåede afgrøder med et kvælstofbehov samt for efterårssået vinterkorn. Kvælstofprognosen gælder IKKE for overvintrende afgrøder med stor kvælstofoptagelse igennem efteråret og vinterperioden; således omfatter den IKKE vinterraps og græs.

Tabel 1 Kvælstofprognosen 2017. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof [kg N/ha]. 
Område A og B er vist på kortet.

Figur 1 Kort der viser kvælstofprognosens område A og B.
(Kilde: SEGES)

Kvælstofkvoten skal genberegnes

Kvælstofprognosen betyder, at kvælstofkvoten i de berørte områder og afgrøder skal genberegnes. Vores planlægningsprogram "Mark Online" er opdateret her fra tirsdag middag. Gødningsplaner, der er udarbejdet før dette tidspunkt, har således ikke indregnet kvælstofprognosen, men vi genberegner alle tidligere udarbejdede gødningsplaner og udsender en korrektion til kvælstofkvoten for de berørte ejendomme.

 

Til toppen

Vækstregulering i vinterraps

Af planterådgiver Henning Frostholm

Der står rigtig mange flotte og kraftige vinterrapsmarker i år. Det skyldes især den milde vinter og gode etablering i efteråret. Risikoen for lejesæd vil derfor alt andet lige være større end normalt. 

Det er vigtigt, at den første kvælstoftildeling afpasses afgrødens udvikling (se TILVÆKST nr. 4). Er afgrøden svag, skal den tildeles mere kvælstof, end der hvor planterne er kraftige. Det er vigtig ikke at overgødske, for på den måde reducerer du risikoen for lejesæd. 

Det er også muligt at reducere længdevæksten ved en behandling med Caryx. Det er kun Caryx der er godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret og kun frem til st. 59. Midlet skal anvendes ved begyndende strækningsvækst, og vi anbefaler en dosering på 0,5-0,7 l /ha. Hvis vinterrapsen er i god vækst, og vi har en stabil vækstperiode, betyder det ikke så meget med en smule nattefrost.

Tidlig og udbredt lejesæd er tabsvoldende, da lejesæd hindrer udvikling af sideskuddene og dermed de skulper, som sidder på sideskuddene. Dog har 21 landsforsøg med Caryx i perioden 2013-2016 kun givet sikre nettomerudbytter i 3 forsøg. 

Caryx kan blandes med Focus Ultra, insektmidler og mikronæringsstoffer, men ikke med Galera.

Til toppen

Strategi for vækstregulering i vintersæd

Af planterådgiver Birgit Vestergård

N-normerne har i år fået endnu et nøk op, så emnet vækstregulering er stadig højaktuelt. I det følgende gennemgås mulighederne for at styre lejesædstendensen.

Husk at andre tiltag, som sortsvalg, passende udsædsmængde, flerdeling af gødningsmængden og optimal svampebehandling er mindst lige så effektive mod lejesæd som ”kemi”. Kemisk vækstregulering kan kun påregnes at mindske lejesædsgraden med ca 30 %, hvis de andre faktorer fremmer lejesæd.  

Risikovurdering:  

Marken: Her er det oplagt at prøve at huske, hvor stor en del af marken, der har været i leje de seneste år. Overvej, om man evt. kan nøjes med en plet/rand-behandling.

Sorten: Der kan være store sortsforskelle og her er hvede den af vintersædsarterne, der har størst spænd mellem sorternes stråstyrke. For nærmere studie af sorterne henvises til www.sortinfo.dk

N-tildeling: Ved tildeling af for store mængder kvælstof tidlig på sæsonen, øges risikoen for lejesæd.

Billede 2 Ved udarbejdelsen af fællesskemaerne, har vi via InternetMarkKort ofte et ret godt overblik over hvor der var lejesæd,
d.v.s. markens risiko områder. Foto: IMK.

 

Sprøjtetidspunkt og -forhold

Timingen er afgørende, når der skal vækstreguleres. For at sikre en god effekt og passende skånsomhed af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Den største optagelse i planterne opnås ved høj luftfugtighed. Både forsøg og praksis viser, at en behandling af stressede planter kan betyde store udbyttetab. I 2015 medførte 0,5 l/ha Moddus M sidst i april et udbyttetab på op til 8,6 hkg rug (sortsforsøget ved Mejrup). I dagene efter behandlingen blev det både tørt, og nattemperaturen kom ned omkring frysepunktet. I 2016 var der i et forsøg 3-5 hkg i mindre udbytte for 0,2 l/ha Trimaxx h.h.v. 0,3 l/ha Moddus M udbragt under buskning. Her var efterfølgende en kold periode, der stressede kornet. 

Midler

Et nyt middel, Medax Max er i handlen i år. Det ligner Medax Top, men med trinexapac (fra Moddus m.fl., se evt. tabel 2) som blandingspartner til Prohexadionen. Firmaet angiver at 0,3 kg Medax Max svarer til 0,5 Medax Top. Der skal ikke tilsættes svovlsur ammoniak eller anden blødgører til Medax Max

Midlernes temperaturkrav er vist i tabel 2. Midler øverst i tabellen har mindst temperatur krav og anbefales brugt tidligt. Cerone og Terpal, der begge indeholder ethephon, virker bedst ved højere temperaturer. Bl.a. derfor anbefales disse midler forholdsvist sent i sæsonen. Temperaturintervallet for optimal virkning af ethephon holdige midler er dog ret begrænset. Allerede ved temperaturer lidt over 20 Cvirker de meget hårdt på afgrøden. Denne del af temperaturfølsomheden passer til gengæld dårligt med det anbefalede tidspunkt for brug. 

Firmaerne har for Moddus Start og Medax Top oplyst, at der er god effekt fra en middeltemperatur på 5 henholdsvis 6°C. Det har dog ikke været muligt at finde forsøg, hvor forskellige midler har været sammenlignet ved forskellige temperaturer.

Især firmaet bag Moddus Start fremhæver midlets evne som ”plantetrimmer”, d.v.s. at det bl.a. fremmer rodudviklingen. Denne effekt kan dog sjældent måles i forsøg under markforhold. Vores anbefaling er derfor: Gå efter vækstreguleringseffekten, da plantetrimningseffekterne fra midlet ser ud til at overskygges af andre forhold undervejs. Vi kan simpelthen ikke se effekten i form af merudbytter.

I 2015 var der flere eksempler på (for) hård virkning af Moddus Start i vinterrug i april. Derfor er brugen på de nye etiketter indskrænket til senest st. 30 i vinterrug.

 

Billede 3 ”Mark-forsøj” ved Sinding 2016 med tidlig vækstregulering: Den 4. maj, st 30-31 (1. knæ næsten fri fra basis)
er venstre side af billedet behandlet med 0,3 l/ha Moddus Start og højre side er behandlet med 0,75 l/ha CCC 750. 
Midt i juni er CCC-siden ca 5 cm lavere. Ved høst var der ingen lejesæd og trækket med CCC gav ca 10 hkg mere end Moddus S.
(NB ingen statistisk beregning). Foto: Birgit Vestergård   

Additiver og blanding med andre midler

Generelt anbefales at tilsætte sprede-klæbemiddel til vækstreguleringsmidlerne. Hvis der blandes med svampemiddel forventes der at være additiv nok her i, og der tilsættes ikke yderligere. De fleste svampemidler har i øvrigt en vækstregulerende effekt i sig selv, og dosis af vækstreguleringen bør nedsættes med 20-25 % ved iblanding af svampemiddel.  Mange af vækstreguleringsmidlerne kan desuden blandes med en række græsmidler. Det vil dog øge tendensen til skade på afgrøden, men kan blive aktuelt, hvis man er i tidsnød. Af de egentlige græsmidler vurderes Hussar OD som en mere skånsom blandingspartner end Cossack OD.
På www.middeldatabasen.dk ses firmaernes anbefalinger vedr. blandinger.

Medax Top indeholder Ca- ioner som i hårdt vand. For at holde det aktive stof opløst, anbefales det at tilsætte en ”blødgører”, fx svovlsur ammoniak eller Novabalance.   

Tabel 2 Vækstreguleringsmidler i vintersæd, vurderet temperaturkrav, (døgnets middeltemperatur). Samme farve: samme middeltype.

Kilde (Delvist): Wilhelm Rademacher

Vær altid opmærksom på restriktioner med hensyn til halm og kontraktforhold.

 

Billede 4 Enkeltplanter fra marken på billedet ovenfor.  
Moddus S-behandlet  t.v. og CCC-behandlet  t.h. 
Hverken synligt eller målt på udbyttet har der været en afgørende effekt af Moddus S m.h.t. at få sideskuddene med op i denne mark.

Obs kontrakt-avl

Ifølge de fleste kontrakter om avl af brødkorn, må der ikke vækstreguleres, tjek kontrakten, hvis du har en sådan. 

Strategi i de enkelte afgrøder

Hvede, triticale og rug

Her foreslår vi, at der ved vurderet risiko lægges ud med: 0,5-1 l/ha 75 % CCC-middel, eller tilsvarende ved begyndende strækning (st 30-31). Det er en ret skånsom og sikker behandling m.h.t. at styrke strået

Der følges op under strækningen, hvis der viser sig behov med et Trinexapac-middel, Medax Max eller Medax Top (Medax Top tilsættes ”blødgører”) Senest i st 39 (fanebladet er helt ude). Doseringsinterval ses af tabel 2. 

Terpal kan bruges endnu senere indtil lige før skridning. Dette vurderes mest aktuelt i vinterrug, hvor strækningsvæksten kan ske over meget kort tid, og man derfor let kan komme bagud med behandlingerne. I lyset af risiko og prisforskellen, må det dette ses som en nødløsning.  

Vinterbyg
Egentlig strå forkortning er sjældent nødvendig i vinterbyg. Det kan dog være aktuelt i tidligt såede, især hybridsorter. Til formålet kan der i starten af strækningsfasen bruges et Trinexapac-middel, Medax Max eller Medax Top (Medax Top tilsættes ”blødgører”)

Senere, omkring st 39 eller i almindelige, kraftige marker med toradede sorter ved højt N-niveau, og uden foregående behandling: 0,2-0,4 l/ha Cerone, eller tilsvarende Ethephon-middel.

Laveste dosis ved iblanding med svampemiddel.

 

Sprøjteteknik

Også ved anvendelse af vækstreguleringsmidler er det vigtigt at anvende en sprøjteteknik som minimerer afdriften, så naboafgrøder ikke påvirkes af midlerne. For at opnå den bedste virkning bør der sprøjtes om morgenen, hvor der er en høj luftfugtighed, og udsigt til gode temperaturer og helst sol i løbet af dagen. Anvend 150-200 l vand pr. ha. Den mindste mængde vand anvendes på de tidligste vækststadier og ved sprøjtning på dugvåde planter. Der kan f.eks. anvendes 025 (lilla) lavdriftdyser eller 030 (blå) lavdriftdyser.

Husk at lave sprøjtevinduer, så du kan se, om der har været tilfredsstillende effekt.

 

Lang behandlingsfrist

Vær opmærksom på, at der generelt er en lang behandlingsfrist for vækstreguleringsmidlerne - helt op til 3 måneder før høst. Det er derfor vigtigt altid at tjekke behandlingsfristen, der fremgår af etiketten, inden brug.

Til toppen

Strategi for ukrudtsbekæmpelse samt vækstregulering i frøgræs

Af planterådgiver Birgit Vestergård

Ukrudt

Græsukrudt:
Generelt er kemisk behandling mod græs at regne som en nødløsning, da det i praksis er svært at ramme balancen mellem fornuftig effekt på ukrudtet og acceptabel afgrøde- skade. Her bør man undersøge den aktuelle sorts robusthed nærmere i forhold til problemets omfang. 

Flyvehavre skal dog behandles, hvis den forekommer, derfor er en enkelt ”græsløsning” med i vore forslag, tabel 3.

Tokimbladet ukrudt:
I frøgræs er der efterhånden en lang række gode midler til behandling mod tokimbladet ukrudt. Af de nævnte i tabel 3, har Primus/Saracen, Primus XL og Ariane FG S frøgræs-godkendelsen nævnt på etiketten, de øvrige har ”Off-label” eller ”Mindre Anvendelse”. For disse midler kan etiketten, der skal gemmes med sprøjtejournalen, ses og printes via www.middeldatabasen.dk

Det er i øvrigt altid en god ide at tjekke midlernes godkendelse før brug. Hvert år dukker der ”overraskelser” op i forbindelse med kemi-indberetningen.

En af de ”små overraskelser” til 2017 er at én af afløserne for Tomahawk/Lodin/Starane, Starane 333 HL ikke er godkendt til brug i frøgræs p.t. Forhåbentlig bliver den det til 2018, da de ”gamle” 180 g's produkter forbydes.

 

Tabel 3 Løsninger mod ukrudt i frøgræs marts-maj  

Vækstregulering

Med de højere N-kvoter, og flere midler til rådighed, har vi bedre mulighed for at gøde og vækstregulere sådan, at græsset går ”passende” i leje, men først efter blomstring! 

Der vil dog generelt blive tilført mere kvælstof ved vækststart, og behovet for en tidlig regulering vil alt andet lige være større end for år tilbage.

 

Vi foreslår, at man starter ved begyndende strækning f.eks. med lidt over halv normal-dosis. Da  får man ofte sikker effekt, og afgrøden er sjældent stresset af tørke/varme.

På dette tidspunkt er det dog svært at vurdere behovet. Senere i vækstsæsonen, er der et bedre grundlag for at vurdere dette, og man kan følge op, hvis nødvendigt.  

 

M.h.t. midlernes egenskaber, se afsnittet Strategi for vækstregulering i vintersæd. 

 

Løsninger til tidlig vækstregulering i frøgræs (ikke alle midler godkendt i alle arter) 

Behandling ved begyndende strækning, følg evt. op senere hvis behov.

 

  • 0,4-0,6 l/ha Moddus M/Cuadro/Moxa 

eller

  • 0,5-0,75 l/ha Trimaxx 

eller

  • 0,75-1 l/ha Medax Top (tilsæt ammonium-sulfat eller Novabalance)

 

NB Ikke alle midlerne er godkendte til alle arter. For Moddus M og Moxa må halm opfordres hvis midlet er brugt senest st. 33 (d.v.s. før spidsen af fanebadet er fremme) - og hvis ikke andre brugte midler blokerer for opfodringen.

Evt. opfølgende behandling udføres senere, men før skridning . Viser der sig et så stort behov at de maksimale 200 g trinexapac, (f. eks. svarende til 0,8 Moddus M) ikke vurderes tilstrækkeligt, kan der ved opfølgningen skiftes til Medax Top, der ikke indeholder dette aktivstof. 

 

Til toppen

Regler og tilskud


Rengøring af veje efter forårsarbejdet

Af planterådgiver Thomas Harbo

Det kan ikke undgås, at offentlige veje tilsvines i forbindelse med markarbejde i forårs- og efterårsperioden. Undgå farlige situationer og uheld ved korrekt skiltning mens arbejdet står på, og rengøring af kørebanen, når arbejdet er afsluttet.

 

Skiltning og rengøring

Ved forårs- og efterårssæsonens markarbejde kan det ikke undgås, at der ved kørsel til og fra markerne slæbes større eller mindre mængder jord og mudder ud på de offentlige veje.

Billede 5 Kørebane tilsvinet med mudder efter gyllenedfældning. Foto: Thomas Harbo

 

Dette er – afhængig af omfanget – til gene eller direkte til fare for den øvrige trafik. Forholdet om tilsvining af veje er reguleret i færdselslovens § 87, hvor der står følgende:

"Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

Stk. 2 Såfremt der fra køretøj tabes eller spildes noget på vej, der kan være til fare eller ulempe for færdslen, skal dette straks fjernes. Kan dette ikke ske, skal andre, indtil faren eller ulempen er fjernet, ved afmærkning eller på anden lignende måde gøres opmærksom på forholdet.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afmærkning af vejmaterialer på vej."

Når føret er sådan, at du slæber jord og mudder ud på kørebanen, bør du iagttage flg. forholdsregler:

  • Mens arbejdet står på, skal der skiltes med advarselstavle A 31, glat kørebane.
  • Når arbejdet er overstået skal vejbanen rengøres, så der ikke bagefter er øget risiko for den øvrige trafik.

Du kan altid rette henvendelse til kommunen for vejledning, hvor det er vejformanden, der udstikker retningslinjerne for, hvordan vejen skal rengøres.

Advarselstavler kan købes flere steder såvel i fysiske butikker som på nettet. En søgning på advarselstavler giver flere hits, bl.a. på www.sikkerhedseksperten.dk, www.p-lindberg.dk og www.engrospriser.dk.

Prisen for tavlerne ligger på 300 – 450 kr./stk. - afhængig af udførelse.

Til toppen
Download pdf