Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 16, 14. juni 2017

MARK


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

Så kom regnen – det meste af vores område har fået mellem 60 og 80 mm. og der er nu for en stund, ingen grund til at flytte vandingsmaskinerne. I stedet kan tiden bruges på at evaluere på de dyrkningsstrategier der har været benyttet i sæsonen. Det er nu et godt tidspunkt til at få noteret ned, hvad der er gået godt og hvad der er gået mindre godt. Det kan både være helt fra efteråret med udsædsmængder, såtidspunkt, startgødskning og ukrudtsbekæmpelsen og til foråret med gødningsstrategien, opfølgende ukrudtsbekæmpelse, vækstregulering og svampestrategien. I farmtracking kan der noteres observationer under de enkelte behandlinger, som så kan diskuteres til vinter med din planterådgiver. En anden mulighed er at invitere din planterådgiver på et førhøst besøg. Her kan I så i fællesskab gå markerne igennem og drøfte hvad der er gået godt og hvad der til næste sæson, skal være mere fokus på.

Vinterhveden

Er sidste del af den delte aksbeskyttelse endnu ikke udført, er det ved at være på høje tid. Den seneste uges nedbør har fået Septoria til at sprede sig og det er derfor vigtig, at aks og faneblad er beskyttet. Vi finder stadig meget meldug, især i Torp. Normalt anbefales meldug i hvede ikke bekæmpet efter stadie 40, begyndende skridning, men i marker med meget højt smittetryk af meldug kan det godt være aktuelt at bekæmpe også efter stadie 40. Er der allerede én gang anvendt Tallius, kan der evt. sprøjtes med 0,3 l Orius. Mod Septoria anvendes Bell + Comet Pro, Viverda + Ultimate eller Propulse, se vores svampestrategi i Tilvækst salgsafgrøder nr. 7.

Husk Propulse kun må bruges frem til stadie 61, begyndende blomstring.

Vi har endnu ikke fundet angreb af lus over skadetærsklen (25 % angrebne strå). Heller ikke skadetærsklen for hvedegalmyg er overskredet, men vi begynder dog at fange flere i vores fælder, så hold øje med udviklingen. Får vi ”grillvejr”, dyrker du flere års hvede, har du en modtagelig sort og er hveden endnu ikke begyndt at blomstre, er der risiko for at hvedegalmyggen kan gøre skade på din hvede. Anvend ¼ - ½ dosis af et godkendt pyrethroid til bekæmpelse, f.eks Karate 2,5 WG eller Mavrik 2F.

Vinterrug

Vi har i den forgangne uge fundet enkelte ubehandlede rugmarker, hvor skadetærsklen for brunrust var overskredet, men vi må nok konstatere, at det på nuværende tidspunkt ikke er sandsynligt, at en sprøjtning vil medføre et netto merudbytte.

Vårbyg

Der er stadig stor spredning på byggens udvikling, men de fleste er dog så langt fremme i udviklingen, at der nu kan satses på en enkelt svampebehandling omkring skridning.

Vi finder stadig kun lidt angreb af svampesygdomme. I vores registreringsnet, som er beliggende i Bur, lidt nordvest for Holstebro, er det mest Skoldplet der dominere, men også lidt Bygrust. Andre steder i landet meldes der om mere udbredt angreb af Bygrust og Bladplet. En god løsning med effekt på både Bygrust, Bladplet og Skoldplet vil være 0,2 l Prosaro/Proline Expert + 0,2 Comet Pro/0,15 Aproach.

Kornbladbillens larve var begyndt at kunne findes mere udbredt i markerne før pinse, men de seneste dages regnvejr har i mange tilfælde skyllet larverne af bladene. Kan der stadig findes mere end en ½-1 kornbladbillelarve pr strå anbefaldes det, indtil fuld gennemskridning, at der medtages et middel til bekæmpelse af kornbladbillens larve, f.eks. 0,15 kg Karate eller lign.

Vi finder også enkelte kolonier med bladlus, men endnu ikke over skadetærsklen på 25 % angrebne strå.

Billede 1 Kornbladbillens larve i vårbyg (Foto: Lene Mathiasen, SAGRO).

Havre

Der er begyndende angreb af meldug. Meldug bekæmpes på nuværende tidspunkt ved over 50-75 % angrebne planter. Til bekæmpelse anbefales 0,3 -0,4 l Orius eller 0,25-0,3 l Folicur Expert. I havre gælder samme betingelser for skadedyr som i vårbyg.

 

Hestebønner

Hestebønnerne er nu i begyndende blomstring og med den sidste uges nedbør, vil det nu være relevant at foretage en forebyggende svampebekæmpelse med f.eks. 0,5 l Amistar.

Til toppen

Aflugning af flyvehavre

Af planterådgiver Henning Frostholm

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre.

Når kornafgrøderne er gennemskredet, vil flyvehavren de fleste steder også være gennemskredet og dermed mulig at se, så en effektiv aflugning kan ske. Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal efterses. Enkelte flyvehavreplanter kan overleve sprøjtningen, særligt ved sene sprøjtninger på store flyvehavreplanter.

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. Det er vigtigt at gennemgå de steder, hvor der plejer at være flyvehavre. Efter behandling med midler med delvis virkning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte findes som lavere planter nede i afgrøden.

En kikkert vil i øvrigt være et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen gentages efter 10-14 dage for at få "efternølerne" med. Her kan funktionen med hotspot i farmtracking med fordel anvendes, så det er lettere at genfinde stedet, hvor der var flyvehavre. Benyt også lejligheden til at afluge pionerer og evt. overlevende planter af besværlige græsser, som f.eks. italiensk rajgræs og agerrævehale, hvor dette er muligt.

Billede 2 Flyvehavre i vårbyg (Foto Henning Frostholm, SAGRO).

Kontrol

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen giver ikke en bestemt frist til at afluge flyvehavre, da planterne ikke må findes. Dvs. så snart planterne er synlige, skal de afluges.

Ikke krydsoverensstemmelse

Bekæmpelse af flyvehavre er ikke længere omfattet af KO.

Du kan læse mere om reglerne vedr. flyvehavre på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside eller i Bekendtgørelse om flyvehavre.

Til toppen

Regler og tilskud


Regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs

Af planterådgiver Henning Frostholm

Kilde Seges

I grundbetalingsordningen skal aktivitetskravet med slåning overholdes, for at arealer med græs, slåningsbrak og frivillige randzoner er støtteberettigede.

Tabel 1 Oversigt over slåningsreglerne. Bemærk at 5-årige tilsagn indgået før 2015 skal slås senest den 31. august.

Slåning kan erstattes af afgræsning for arealer med græs og frivillige MFO-randzoner

Ved afgræsning er det en betingelse, at arealerne fremstår anvendt til afgræsning 15. september. Det betyder, at mere end 50 pct. af plantedækket skal bære præg af afgræsning og være under 40 cm. højt. Hvis den frivillige MFO-randzone afgræsses eller slættes, skal MFO-arealet være tydeligt adskilt fra en tilstødende græsmark, f.eks. ved hegnspæle, så MFO-arealet kan identificeres ved en kontrol.

Brakarealer må ikke afgræsses, da brakarealer ikke må anvendes til landbrugsproduktion.

Hvis slåning ikke er mulig, hvad så?

Hvis det viser sig hen over året, at slåningskravet ikke kan overholdes, så er arealet ikke støtteberettiget til grundbetaling. Marken, eller dele af marken, bør derfor trækkes ud som støtteberettiget for at undgå sanktion i arealstøtten.

Forbudsperiode for slåning af brakarealer

Af hensyn til markvildtet må brakarealer ikke slås i perioden 1. maj til 31. juli med mindre:

  • Der er risiko for krydsbestøvning mellem arealerne og marker med frøafgrøder inden for de afstande, som er fastsat i certificeringsreglerne.
  • Der er behov for at bekæmpe giftige, aggressive eller uønskede plantearter som fx flyvehavre, brændenælder, tidsler, kæmpebjørneklo eller vårbrandbæger. Bekæmpelse skal ske selektivt, og afslået materiale må gerne fjernes.

Vildt- og bivenlige tiltag der er tilladt på brakarealer, er ikke omfattet af slåningskravet og forbudsperioden for slåning. Det betyder f.eks., at man gerne må slå kortholdte vildstriber jævnfør reglerne for vildttiltag, på et brakareal i forbudsperioden.

Brakarealer må ikke anvendes til landbrugsmæssig produktion

Brakarealer, herunder afgrøde 308, 309 og 310, må ikke anvendes landbrugsmæssigt. Det betyder, at arealet hverken må afgræsses eller anvendes til slæt. Brakarealer må heller ikke pløjes eller bruges til opbevaring af f.eks. halmballer eller ensilage.

Slåningskravet erstattes af forberedende aktivitet, for brakarealer der genopdyrkes med støtteberettigede vinterafgrøder

Braklagte arealer, herunder arealer der anvendes til opfyldelse af kravet om 5 pct. miljøfokusområder, kan forud for såning af en støtteberettiget afgrøde i efteråret, nedvisnes fra 1. juli og jordbearbejdes fra 1. august. Slåningskravet erstattes i dette tilfælde af den forberedende aktivitet.

Slåningskravet skal overholdes hvis brak efterfølges af en vårsået afgrøde.

Slåningskravet gælder ikke for blomsterbrak

Arealer med blomsterbrak overholder aktivitetskravet ved, at foretage en kombineret aktivitet af jordbearbejdning og såning af en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter senest 30. april i ansøgningsåret.

Til toppen

Arrangementer


Planteaften på Ytteborg - Tema: Selvkørende Landbrug

Tid: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 19.00-22.00
Sted: Forsøgsgården Ytteborg, Hjermvej 94, 7560 Hjerm

Program

  • Foragerautomatik og robot-traktor
  • Ytteborg Cup. Hvilken dyrkningsstrategi giver den bedste bundlinje?
  • Vintersæd, sorter og vækstregulering
  • CropSat og Flyvehavren ApS

Til toppen

Sortsfremvisning i vår- og vintersæd - Gørding

Tid: Onsdag den 21. juni kl. 19.00-21.30
Sted: Forsøgsarealet ved Gørding Lourupvej 1, 6690 Gørding

I samarbejde med Danish Agro fremviser vi aktuelle sorter i vår- og vintersæd, hvor fokus er udbytte, sygdomsresistens og gode dyrkningsegenskaber.

Vi vil fremvise et udpluk af de mest relevante emner fra det store forsøgsareal. Gødningsstrategi i vinter- og vårsæd er højaktuel under det nye norm regime.

Der sluttes af på Gørdinglund, hvor Danish Agro er vært ved grillpølser og vand, ligesom de vil give en markedsorientering.

Til toppen

Vanding


Vandbalance uge 24

Af planterådgiver Christina Skelmose Jørgensen

Den seneste uges store mængde nedbør har medvirket til at der nu er fyldt op til markkapacitet på alle jordtyper. Der er nogle steder faldet så store mængder nedbør at det besværlig gøre færdsel i markerne og radrensning af majs samt sprøjtninger må udsættes til det tørre op.

Link til vandbalancen

Til toppen
Download pdf