Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 13, 24. maj

Mark


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

Afgrøderne gror utroligt stærkt i øjeblikket. Vinterrapsen er ved at afblomstre, det samme er vinterbyggen. Hveden har rigtig fået gang i kvælstofoptagelsen, og fanebladet er ved at være fuld udfoldet. I rugen er akset fremme, og vi vil snart se de første marker begynde at dræ. Vårbyggen busker sig, og mange steder er den allerede begyndt at strække sig. Det hele ser generelt lovende ud, men det skal det også, hvis vi skal leve op til økonomernes forventninger om et rekordoverskud i 2017.

 

Vinterraps

Der er ikke så meget mere at gøre i vinterrapsen, kun skulpegalmyggene forventes at kunne gøre skade på nuværende tidspunkt. Skulpegalmyggens larver overvintrer i marker efter vinterraps, og når de rette betingelser er til stede, klækkes skulpegalmyggene og begynder at flyve mod nærmeste vinterrapsmark for at lægge æg i rapsskulperne.

landbrugsinfo findes der en model, der giver et godt bud på risikoen for skulpegalmyggens flyvning. Jeg har her medtaget risikovurderingen for Holstebro.

Som det fremgår af figuren, ligger risikoen lidt under sidste års vurdering. Galmyggene skal bekæmpes, når de flyver ind i marken, og derfor kan det ofte være tilstrækkelig med en randbehandling.

Vinterhvede

Hveden er nu i stadie 39, og de fleste har været i gang med at beskytte fanebladet mod septoria. Sidste sprøjtning kan derfor afvente, at akset er hel gennemskredet. Se strategi i sidste nr af Tilvækst salgsafgrøder. Hold øje med angreb af lus og kornbladbillens larver, se nærmere i afsnit om Skadedyr i korn.

Vinterrug

Mange er tilbøjelig til at undlade svampesprøjtning i rugen og med god grund. Det er ikke her, vi henter de største merudbytter for svampebekæmpelsen, og da vi heller ikke pt. finder særlig meget angreb af svampe, virker det meget fornuftigt. Det kræver dog, at du holder godt øje med dine rugmarker, for især brunrusten kan gøre stor skade på rugen. Vil du gerne slippe rugen nu, kan det gøres ved at sprøjte med f.eks 0,3 l Prosaro eller Proline Expert.

Vårbyg

De fleste vårbygmarker er nu sprøjtet for ukrudt – nogen steder har det været for tidligt og vi ser nu, at især snerlepileurt spirer frem. Her kan der blive behov for en opfølgning med f.eks. 0,1 - 0,15 l Starane 333 HL, evt. sammen med noget mangan.

Flyvehavre

Skal der bekæmpes flyvehavre er det nu også på høje tid, idet flyvehavren skal bekæmpes inden vårbyggen begynder at strække sig (stadie 31). Skal der bekæmpes flyvehavre, og er der endnu ikke bekæmpet tokimbladet ukrudt, kan det komme på tale at foretage flyvehavrebekæmpelsen, inden der bekæmpes tokimbladet ukrudt. Der skal nemlig gerne gå 7-8 dage mellem en sprøjtning mod tokimbladet ukrudt og en sprøjtning mod flyvehavre med enten Foxtrot eller Primera Super. Flyvehavremidlerne kan dog også blandes med visse midler mod tokimbladet ukrudt, se midlernes brugsanvisning.

Til toppen

Skadedyr i korn

Af planterådgiver Birgit Vestergård

Indtil nu har 2017 været forholdsvis fredelig m.h.t. skadedyr, når vi lige ser bort fra angreb af stankelben, som vi skrev om i sidste nr. af TILVÆKST.

Trips

Vi har i år kun set trips i ganske få marker med vinterbyg og rug. Skadetærsklen er 0,5-1 trips pr strå, men man kan kun ramme tripsene i st. 45, inden skridning, når bladskederne åbner sig for akset. D.v.s. evt. bekæmpelse er nu ikke længere aktuel.

Billede 1 Trips i bladskede (Foto: SEGES).

 

Kornbladbiller og deres larver

I vårsæd ses ofte firkantede, aflange striber efter kornbladbillen og dens larver. Larverne, der ofte opdages som klatter på bukserne ved gennemgang af marken, klares ofte af en kraftig byge eller vandingsvand. Når de først er skyllet af, kan de sjældent komme op og gøre alvorlig skade på de nye blade.

 

Hvis der ikke er udsigt til kraftigt vanding, naturligt eller med maskine, kan bladbillelarverne bekæmpes med en række pyrethroider. D.v.s. de fleste af midlerne i tabel 1, dog i lidt højere doseringer. Pirimor og Teppeki kan dog ikke bruges mod kornbladbillens larve. Skadetærsklen er 0,5-1 larve pr strå, og bekæmpelse er aktuel indtil omkring fuld gennemskridning.

Lus

De vejledende bekæmpelsestærskler for lus i korn er:

Kilde: SEGES

SEGES anbefaler ca. 50 % ”normal-dosis” i hvede, ca. 75 % i vårbyg, hvor lusene overvejende sidder ved stråbasis og er sværere at ramme.

Ved brug af Pirimor forsvinder lusene ret hurtigt efter en behandling, og midlet er skånsom overfor bier og andre nytteinsekter. Til gengæld virker Pirimor slet ikke mod kornbladbillens larve.

 

Tabel  1 Løsningsforslag mod lus.
Midler med grøn skrift er uden bimærke.
/ betyder, enten eller

Sprøjteteknik husk. Ved behandling af insekter nede i afgrøden, især lus i vårbyg: Høj vandmængde, min. 200 l/ha for konventionelle sprøjter og langsom kørsel, så der dannes store dråber.  

Hvedegalmyg 

Sorterne KWS Cleveland, Sheriff og Kalmar er resistente.

Bekæmpelse af hvedegalmyg sker i øvrigt efter varsling. Myggene flyver i stille, lune sommeraftener (”grill-vejr”), men de kan kun stikke hveden i  8-14 dage indtil begyndende blomstring. I SAGROs nordlige område er det oftest vårhvede, der har været i det modtagelige stadium på flyvningstidspunktet

Vi har i SAGRO sat fælder op i et par marker og følger situationen via disse, samt registreringsnettet i øvrigt.

Kun Mavrik 2F/Mavrik Vita og Karate 2,5 WG er p.t. godkendt mod hvedegalmyg. 

Til toppen

Regler og tilskud


Ny husdyrregulering

Af teamleder miljø Peder Chr. Thomsen

Pr. 1. august 2017 træder en ny lov i kraft om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. Når man ansøger efter 1. august får man godkendelse til et staldareal i stedet for et antal dyr. Med den nye lovgivning forsvinder der nogle muligheder, som er i den nuværende lovgivning. Følgende kan gøres i anmeldelser inden 1. august, men kræver en ny miljøgodkendelse fra 1. august:

  • Nyt anlæg til opbevaring af husdyrgødning (gyllebeholder, møddingsplads)
  • Udvidelse af staldanlæg grundet lovkrav til dyrevelfærd.
  • Fulde stalde. I øjeblikket er der muligheder for at øge svineproduktionen med begrundelse i produktivitetsstigninger, idet krav vedr. arealer er bortfaldet.
  • Skift i dyretype. I øjeblikket er det særlig gunstigt at skifte fra kvier til køer. Men alle skift i dyretype bør ske inden 1. august, idet ordningen forringes betydeligt.

Ved ansøgning efter den nye lovgivning vil der ofte blive beregnet en større ammoniakfordampning og lugtudslip fra anlægget. Hvis anlægget er tæt på boliger o.l. og/eller tæt på kvælstoffølsom natur, kan det være en fordel at søge inden 1. august.

Kontakt snarest en miljørådgiver, hvis du skal anmelde eller ansøge inden 1. august.

Til toppen

Vanding


Vandingsregnskab

Til toppen
Download pdf