Header billede

TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 10, 4. maj 2017

Mark


Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henning Frostholm

Nu ser det endelig ud til, at der er stabilt forårsvejr på vej. Meteorologerne lover solskin og temperaturer op til 18 °C. og kun lidt vind – ideelt vejr til at få foretaget de manglende sprøjtninger.

Vinterhvede

I vores registreringsnet, som er beliggende i Bur, lidt nordvest for Holstebro, vurderes hveden til at være i stadie 32. Vi finder lidt meldug ellers ingen svampesygdomme endnu. Fra stadie 32 begynder vi at tælle nedbørsdage, og når vi har haft 4 dage med min. 1 mm regn, udløser det en sprøjtning mod Septoria. Der er dog først regn på programmet fra midt i næste uge, så foreløbig skal der ikke sprøjtes.

Enkelte kraftige marker, der endnu ikke er vækstreguleret, kan endnu stadig behandles med CCC-midler, men effekten er mindre på nuværende udviklingstrin og vi anbefaler i stedet at udskifte CCC med f.eks. Medax Top, Moddus eller tilsvarende midler, der har lidt bedre effekt og må anvendes til stadie 39.

Er der meldug på mere end 25 % af planterne bør der behandles med 0,15 l Tallius, fra stadie 31 anbefales det dog at bruge et mere bredspektret middel f.eks. 0,25 l Prosaro eller Proline Expert og istedet tilsætte 0,08 l Tallius.

Er der ikke bekæmpet tokimbladet ukrudt, er det også nu, der er lejlighed til at få det gjort. Her findes flere løsninger, men f.eks. 0,5 l Mustang Forte (husk restriktioner) eller 0,5 l Starane XL er gode bredt virkende løsninger.

Er der symptomer på manganmangel kan der tilsættes 1,5 l fl. Mangan eller 2,0 kg mangansufat.

Den sidste gødning bliver også i mange tilfælde kørt ud i disse dage. Vi har på alle fire kontorer købt en N-tester fra Yara, som kan være et godt værktøj til at bestemme det aktuelle behov for kvælstof til afgrøden. Der skal dog korigeres for evt. endnu ikke optaget N fra f.eks. husdyrgødning. Ønsker du at få foretaget en test af behovet i din egen mark, er du velkommen til at kontakte din planterådgiver.

Vinterbyg

Vinterbyggen er i registreringsnettet i stadie 37 og enkelte sorter, Frigg og KWS Infinity, er i stadie 39 (fanebladet fuldt udviklet). Der er dog stor spredning i vores område, og mange marker er endnu kun i stadie 32. Der er mest fundet meldug og lidt skoldplet i registreringsnettet, men fra praksis finder vi meget bygrust og med den kommende vejrudsigt med højere temperaturer, må det forventes, at bygrusten vil udvikle sig yderlig. Er dine marker med vinterbyg i stadie 32-37 anbefaler vi en 2-delt sprøjtning, med f.eks. 0,3 l Prosaro nu, og en sprøjtning igen om ca. 14 dage. Er der mere skoldplet og ikke så meget rust, bør der i stedet anvendes 0,3 l Proline Expert. Er afgrøden allerede i stadie 39 kan der omkring skridning udføres en afsluttende sprøjtning med 30-50 % af en normaldosis afhængig af smittetryk og foregående sprøjtning.

Der er normalvis ikke behov for egentlig stråforkortning i vinterbyg, men en styrkelse af strået med f.eks.  0,2-0,4 l Cerone kan mange gange forhindre at strået og akset knækker ned. Laveste dosis ved iblanding med et svampemiddel.
 

Vinterrug

I vores registreringsnet er rugen nu i stadie 37 og vi finder lidt skoldplet i alle sorter, mest i KWS Benitto og mindst i Su Performer og KWS Livado. I den kommende tid skal der holdes øje med brunrust, der godt kan blomstre op, når varmen kommer.

Ønskes rugen vækstreguleret, bør det ske nu med Medax Top, Moddus eller lign. midler.

Triticale

Vi har ikke observationer fra triticale marker, da vi ikke har så mange i vores område. I registreringsnettet er triticalen i stadie 37, og der er endnu kun fundet gulrust i en enkelt sort, nemlig Tantris, men med bedre vejr i vente, kommer rusten sikkert også til de andre sorter.

Vi finder også meldug – til bekæmpelse af meldug og rust kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius.

Vinterraps

Det er nu endegyldigt slut med at sprøjte med Matrigon i raps for denne gang, og nu drejer det sig om at få styr på svampe og skadedyr. Når varmen kommer, vil de første skadedyr sikkert indfinde sig, og så er det med at være klar – se afsnit om skadedyr i raps. Blomstringen vil også tage fat og snart vil de første marker være i stadie 65 (hovedskud i fuld blomst) og dermed klar til en svampebekæmpelse – se afsnit om svampebekæmpelse i raps 

Vårsæd

De sidste marker med vårsæd bliver sået i disse dage, og det er nu ved at være tid for en ukrudtsbekæmpelse i de tidligst såede marker. Vores strategier er tidligere blevet omtalt i Tilvækst 

Der har enkelte steder været en del sandflugt og på disse marker bør ukrudtsbekæmpelsen udsættes til ukrudt og afgrøde igen er kommet sig.

Alm. Rajgræs til frø

Vi finder lidt kronrust i i markerne, men indtil videre kun svage angreb. Der er også lidt meldug.

Svampebekæmpelse anbefales først fra begyndende skridning og kan nu allerede være aktuel i de tidligste sorter med mere end 0,1 % dækning af kronrust (få pustler pr. plante) Til bekæmpelse anbefales 0,35 l Orius, evt. sammen med et vækstreguleringsmiddel.

Vanding

Der er ikke udsigt til regn de kommende dage, og derfor vil de første marker med raps og vintersæd på sandjord have behov for vand allerede sidst på ugen. Så er vandingsmaskinerne ikke gjort klar, er det ved at være på høje tid.

Til toppen

Skadedyr i vinterraps under blomstring

Af planterådgiver Henning Frostholm

Kilde Seges

Når først vinterrapsen er i blomst, er det ikke længere nødvendigt, at kigge efter glimmerbøsser. Nu er det i stedet for skulpesnudebiller og skulpegalmyg der skal holdes øje med. 

Skulpesnudebiller

Skulpesnudebillerne søger ind i vinterrapsmarkerne fra begyndende blomstring. Hver larve æder 3-5 frø. Ofte optræder der kun 1 larve pr. skulpe. Angreb får skulperne til at nødmodne og blive angrebet af sekundære svampe. Skulpesnudebillerne skader også ved at skabe indfaldsveje for skulpegalmyg, der dog ved egen hjælp kan lægge æg i skulper under ca. 2 cm.

Skulpegalmyg

Ved angreb af skulpegalmyg optræder der altid mange larver pr. skulpe, og skulperne springer op ved angreb. Skulpegalmyg er derfor mere tabsvoldende end skulpesnudebiller, fordi alle frø i skulpen tabes ved angreb.

Angreb af skulpegalmyg er altid værst i randen af marken i de yderste 3-4 meter, fordi skulpegalmyggene overvintrer i nabomarker, hvor der var raps året før, og skulpegalmyg er dårlige flyvere og har en kort levetid.

Bekæmpelse af skulpesnudebiller og skulpegalmyg

Skulpesnudebiller anbefales bekæmpet under blomstring ved 1-2 skulpesnudebille pr. plante. Tærsklen blev nedsat i 2016 ud fra en teoretisk beregning af snudebillernes skadevirkning. Skulpesnudebillerne falder tit af, når planterne berøres, så ryst evt. planterne ned i en bakke el.lign.

Der findes ingen hjælpemidler til at fastlægge behovet for bekæmpelse af skulpegalmyg, og det er et stort problem. Galmyggene er kun 1-2 mm og kan ikke skelnes fra andre insekter i marken. Der er en vis sammenhæng mellem angreb året før i nabomarker med vinterraps og angreb i indeværende års rapsmark.

Bekæmpelse af skulpegalmyg kan være aktuel, hvis man har erfaring for mere udbredte angreb i vinterraps på ejendommen (mange gule og visne opspringende skulper). Her foretages en bekæmpelse i hele marken ved begyndende flyvning af skulpegalmyg. I andre marker kan evt. foretages en randbehandling. Forventet flyvetidspunkt for skulpegalmyg kan følges via en temperaturmodel på www.landbrugsinfo.dk/regnet . Opsummeringen startede 1. april. Modellen kan fastlægge tidspunktet for forekomst af skulpegalmyg, men siger desværre ikke noget om angrebsstyrken.

Hver generation af skulpegalmyg optræder i en periode på omkring 3-4 uger. Er første generation skulpegalmyg bekæmpet tilfredsstillende, er der ikke behov for bekæmpelse af anden generation ca. 4 uger senere.

Ved kraftige angreb af skulpesnudebiller og/eller skulpegalmyg kan der være behov for flere behandlinger, fordi virkningstiden af en behandling kun er omkring 5-6 dage. Under blomstring kommer der nemlig løbende nye skulper frem, som hurtigt står ubeskyttet ved sprøjtning med kontaktmidler. Virkningstiden med systemiske midler (Biscaya) er ikke nævneværdigt længere. Der kan derfor ved kraftige angreb være behov for måske 3 behandlinger.

Anbefalede midler og doser

I tabel 1 ses en oversigt over normaldoser og anbefalede doser for godkendte midler i raps. Biscaya er ikke godkendt mod skulpegalmyg. Firmaet oplyser dog, at midlet har god effekt mod skulpegalmyg.

Der findes kun få forsøg med nedsatte doser mod skadedyr i raps, og i forsøgene har der oftest været relativ svage angreb. Vær opmærksom på, at normaldosis af Fastac 50 mod skadedyr i raps efter revurderingen er nedsat fra 0,25 til 0,15 l pr. ha, dvs. til 60 procent dosis, hvorfor det ikke anbefales at reducere dosis for dette middel. Det anbefales heller ikke at reducere dosis af Mavrik/Mavrik Vita. Godkendelsen for Mavrik blev i 2016 udvidet til også at omfatte skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Effekten af Mavrik er dog ikke så godt belyst, og der bliver i 2017 derfor udført forsøg med skadedyrsbekæmpelse i vinterraps.

Mavrik Vita er en ny formulering af Mavrik 2F med samme indhold af aktivstof. Firmaet oplyser, at effekten af Mavrik Vita og Mavrik 2F ligger på samme niveau, men Mavrik Vita er mere blandbar med Solubor og andre mikronæringsstoffer

I Tyskland er der flere steder fundet resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider, og Biscaya anbefales disse steder mod skulpesnudebiller. I Danmark er der ikke pt. fundet resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider. Der er kun testet biller fra 7 marker, men pt. vurderes der at være god effekt af pyrethroider mod skulpesnudebiller de fleste steder. En dårlig effekt skyldes typisk, at der ved kraftige og langvarige angreb kun er udført en enkelt behandling, som kun virker en lille uge.

For at forsinke resistensudviklingen hos skulpesnudebiller mod pyrethroider er det vigtigt kun at bekæmpe ved behov.

Tabel 1. Doser for godkendte skadedyrsmidler i raps.

Hensyn til bier

Pyrethroider må over blomstrende planter kun udbringes uden for biernes flyvetid, dvs. i perioden ca. kl. 21-03 (sommertid) - tjek altid marken for bier, før en bekæmpelse foretages. Af de viste midler i tabel 1 må kun Biscaya og Mavrik udsprøjtes hele døgnet, da de er uden bimærke.

 

Billede 1. Skulpesnudebille i rapsblomst på den nyudviklede skulpe. Hvis der sprøjtes på knoppen, vil skulpen være ubehandlet, når blomsten efterfølgende springer ud (foto Seges).

 

Billede 2. Gule skulper grundet angreb af skulpegalmyg. Skulperne springer senere op, hvorved alle frø tabes (foto Seges)

Til toppen

Bekæmpelse af rodukrudt i korn

Af planterådgiver Jens Nygaard Olesen

Rodukrudt i vores kornafgrøder kan bekæmpes effektivt, men skal først foretages, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst, og det er de først på et senere tidspunkt, end den ukrudtsbekæmpelse vi foretager i kornets tidlige vækststadie.

De mest almindelige rodukrudtsarter er nævnt i nedenstående tabel 2. Bekæmpelse af rodukrudt foretages typisk, når kornafgrøden er mellem stadie 32 og 39 (faneblad fuldt udviklet), sprøjt hellere lidt for sent end for tidligt, men dog ikke senere end stadie 39, da der ellers er risiko for skade på kernesætningen. Tidsler er mest følsomme, når de har 4-7 blade, dvs. når tidslerne er 15-25 cm høje. Ved anvendelse af MCPA er det afgørende, at der anvendes stor vandmængde, 200-400 l vand/ha og store dråber. En god temperatur 15-20 °C på sprøjtetidspunktet vil i øvrigt sikre en optimal virkning.

Til bekæmpelse af agersvinemælk, følfod og gråbynke er Mustang Forte et godt valg, men her er det vigtigt, at der kendes til de restriktioner, der følger med brug af dette middel. Halm må kun afsættes til forbrænding. Og den efterfølgende afgrøde må ikke være kartofler, roer, ærter m.fl. Mustang Forte må ikke anvendes efter stadie 32.

Tabel 2 Løsningsforslag mod rodukrudt i korn

 

 

Billede 1 Agertidsel i vårbyg (foto SEGES).

Som et alternativ til kemisk bekæmpelse af problematiske rodukrudtsarter, kan en mekanisk bekæmpelse være effektiv, ved at man pløjer og sår efterafgrøde lige efter høst. Herefter pløjer man igen det følgende forår, inden den nye afgrøde etableres. Herved reduceres bestanden af rodukrudt væsentligt.

Glyphosat før høst vil også være et godt alternativ til de fleste af ovenstående løsninger – dog ikke Agerpadderok. Det kræver dog, at rodukrudtsarterne er i aktiv vækst på sprøjtetidspunktet og at der ikke er kommet et forbud mod anvendelse af Glyphosat før høst.

Til toppen

Arrangementer


Erfa-gruppe - pløjefri dyrkning af salgsafgrøder

SAGRO Planter inviterer til Markmøde med fokus på pløjefri dyrkning af salgsafgrøder.

Tid: Onsdag den 10. maj kl. 10.00-12.00
Sted: John Filtenborg Boll, Virkelystvej 3, 7550 Sørvad

Vi finder spaden frem og går i dybden med muligheder og faldgruber ved produktion af salgsafgrøder i et pløjefrit system. Vi kigger blandt andet på sædskifte, ukrudtsudfordringer og behov for jordbearbejdning.

Som afslutning på mødet vil vi høre om interessen for nye erfagrupper med fokus på pløjefri dyrkning af salgsafgrøder. Hvis du gerne vil deltage i erfagruppe, men ikke kan komme til markmødet, så kontakt planterådgiver Eva Engelbreth eller Kasper Kjær Jensen.

Mødet er gratis og uforpligtende.
Alle er velkomne.

Til toppen
Download pdf